บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเข้ากระเป๋าเดือนพฤษภาคมได้เท่าไหร่บ้าง?

โดย: thebestinsure [IP: 183.88.237.xxx]
เมื่อ: 2019-05-31 14:14:02
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเข้ากระเป๋าเดือนพฤษภาคมได้เท่าไหร่บ้าง?หลังจากที่รัฐบาลอนุมัติเงินอัดฉีดเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนวงเงิน 13,200 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นและพยุงเศรษฐกิจไทยในช่วงกลางปี 2562 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-ลดหย่อนภาษี ความหวังปั๊มเศรษฐกิจไทยกลางปี 2562 โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเข้ากระเป๋าวันไหน-เท่าไหร่กันบ้าง? เราไปดูกันเลย วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ค.-มิ.ย. 62) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เงินให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกคนละ 100-200 บาทต่อเดือน ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ร่วมโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เงินช่วยเหลือซื้อค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษา ผู้ปกครองจะได้รับเงินคนละ 500 บาท ต่อบุตร 1 คน (จ่ายครั้งเดียว) ให้สิทธิตามจำนวนบุตร ผู้ปกครองที่มีบุตรกำลังเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาลงมา ราว 7 ล้านคน เงินช่วยเหลือเกษตรซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และปัจจัยการผลิตอื่นๆ จำนวน 1,000 บาทต่อคน (จ่ายครั้งเดียว) เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราว 1 ล้านคน วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เพิ่มเบี้ยคนพิการขึ้นจากเดิม เป็นคนละ 200 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 5 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ย. 62) ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวผู้พิการถูกต้อง ราว 16 ล้านคน วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ คนละ 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 10 เดือน (เดือนธ.ค. 61-ก.ย.62) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เงินสงเคราะห์ยังชีพเพื่อผู้สูงอายุ 50-100 บาท ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส้มหล่น! รอเปย์ 13,000 ล้านบาท หลังเที่ยวเมืองรองไมสนับสนุนโดยเว็บไซต์ MarketSavvy

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 113,227